Om Lars Brink

Lars Brink i Mali, Västafrika 1986 i samband med en forskningsresa som kulturantropolog ”I upptäcktsresande Gösta Mobergs fotspår i Afrika efter 50 år”. 1977 gjorde han en resa, delvis med tåg, delvis som backpacker, genom Nigeria mot Niger och Timbuktu i Sahara. Hans tidiga erfarenheter från Afrika, genom tjänstgöring vid Svenska FN-bataljonen i Kongo gav honom livslångt intresse för afrikansk folklig kultur och historia.

Författaren Lars Brink, fil. lic. i etnologi, har gjort en lång och annorlunda karriär som författare, journalist, forskare och militär. Han har skrivit, utgett och/eller medverkat i ett trettiotal böcker av populärvetenskaplig, vetenskaplig, lokalhistorisk eller kulturhistorisk karaktär. Sedan 2009 är han medlem i Sveriges Författarförbund och ingår i Författarcentrum Västs författarförmedling. Han driver även bokförlaget och antikvariatet Text & Bild Konsult.

Raoul Wallenberg-expert
Lars Brink är en av Sveriges etablerade forskare om Raoul Wallenberg. Under 2012 – minnesåret ”Raoul Wallenberg 1912-2012″ – ingick han på den talarlista som Utrikesdepartementet upprättade över experter på Raoul Wallenberg och har sedan dess genomfört mer än 60 föreläsningar och seminarier landet runt. Lars Brink ingår i Raoul Wallenberg Academys, rwa.se  föreläsarbank.

Smålänningen 8/2-2013 (klicka på bilden för större version)

Smålänningen 8/2-2013 (klicka på bilden för större version)

I juni och augusti 2012 föreläste han om Raoul Wallenberg vid fortbildningsdagar för lärare i Västsverige, anordnade av Judiska församlingen i Göteborg. Vid MR-dagarna (Mänskliga Rättighetsdagarna) i Göteborg den 12–13 november 2012 medverkade han vid ett seminarium om Raoul Wallenberg. Seminariet anordnades av Raoul Wallenberg institutet i Lund sändes i Kunskapskanalen och har kunnat ses på SVT Play.

Föreläsare
Bedriver föreläsningsverksamhet också i andra ämnesområden.

Bildvisning ingår alltid vid framträdandet. Arvodering i enlighet med Sveriges Författarförbunds mini-rekommendationer.

Aktuella ämnesområden:
A/ Dalslandsstugan som lokalhistorisk exponent – lokal bebyggelsehistoria.
B/ Genusaspekter på den afrikanska kvinnans historia och situation.
C/ FN:s fredsbevarande insatser i Mellanöstern – med exempel från Gaza.
D/ Med FN-trupp i strid i Kongo under Dag Hammarskjöld, 1961.
E/ Med FN på Cypern – de första insatserna, 1964.
F/ Svensk folkrörelsehistoria.
G/ Uppkomsten av en väpnad folkrörelse i Sverige.
H/ Raoul Wallenberg – en ung humanist med civilkurage.                                                                                     I/ Flyktingarbete under krigstillstånd i Kongo.                    

Boka föreläsningar
• Bokning av föreläsningar görs bäst direkt till Lars Brink (se fliken ”Kontakt” ovan eller klicka här).
• Skolor och andra som arbetar med barn och ungdomar kan också boka föreläsningen om Raoul Wallenberg via www.kulturkatalogenvast.se. Sök på ”Raoul Wallenberg” för att komma till Lars Brinks föreläsning. Nu kan du också söka på ”Flyktingarbete under krigstillstånd i Kongo.”

Ladda ner information om Raoul Wallenberg-föreläsningen:
Klicka här för att ladda ner information om föreläsningen (komprimerad zip-fil, 3,2 MB)
I informationen, som ligger i PDF-format, framgår arvoden och övriga kostnader.
För att ladda ner, högerklicka på länken och välj sedan ”Spara mål/target/länk som”

Kulturjournalist och skribent
Som kulturjournalist har Lars Brink skrivit cirka 1150 artiklar i dagspress, tidskrifter och organisationstidningar samt medverkat i radio- och tv-program. Artiklarna omfattar kulturhistoria, litteraturrecensioner, konst- och konsthantverksrecensioner, museiutställningar, försvarsfrågor, samhällsdebatt, könsroller/jämställdhet/genusfrågor. Mellan 1977 och 1982 var han knuten som frilansskribent till Göteborgs Handels- och Sjöfartstidnings kulturredaktion. Mellan 2001 och 2011 var han Tidningen Hemvärnets kulturchef samt dess stf. ansvarige utgivare. Numera har han en stående boktips-sida i tidningen.

FN-veteran och militär
Lars Brink har gjort en bred militär karriär – i utlandsstyrkan, inom Armén samt inom frivilligförsvaret. Han har tjänstgjort vid tre FN-bataljoner: FN-bataljon VI, Gaza, Egypten (1959); FN-bataljon XII, Kongo (1961); FN-bataljon XXIV, Cypern (1964). Han tjänstgjorde i Kongo vid tiden för Dag Hammarskjölds förolyckande och deltog som skytte- och kulsprutegruppchef i striderna hösten och vintern 1961 mellan FN-trupperna och utbrytarstaten Katangas armé. Han klarade sig utan stridsskador, endast smärre blessyrer (mindre granatsplitter i ett ben från granatkastareld).

Som värnpliktigt befäl var han knuten till ett pansarförband (stridsvagn 81, 101, Centurion, senare tungt skyttekompani) vid Skaraborgs pansarregemente, P 4, Skövde, bland annat som stf plutonchef.

Genom åren har han genomgått samtliga chefsutbildningar vid Hemvärnets Stridsskola, HvSS, Norsborg, Stockholm och 1999 förordnades han till major i hemvärnet efter att ha genomgått den högre bataljonchefskursen 1997-1998. Han har tjänstgjort inom Försvarsmakten genom förordnanden till chefsbefattningar inom hemvärnet mellan åren 1973–2005. Mellan 1992 och 2005 var han bataljonchef i Dalslands hemvärn.

Forskare
Lars Brink har varit och är aktiv som forskare – och är inskriven som doktorand vid Göteborgs universitet  Institutionen för kulturvetenskaper. Hans forskningsprojekt (se nedan) har redovisats genom rapporter, publikationer, artiklar, böcker, bildserier, föreläsningar och akademisk undervisning.

Genomförda forskningsprojekt:
1981 – 1983. Lokalhistorisk identitet. Finansierat genom Forskningsrådsnämnden, Stockholm. Innebar produktion av fyra lokalhistoriska böcker + studiehandledningar + en utställning och föreläsningsverksamhet.
1984. Hyresgästen som forskningsobjekt. Finansierat genom Göteborgs universitet.
1985 – 1988. Sändare och mottagare – ett projekt om kommunikation och populärvetenskap. Finansierat genom Forskningsrådsnämnden, Stockholm.
1986. I forskningsresande Gösta Mobergs fotspår i Väst- och Centralafrika 50 år efter Moberg. Finansierat genom Märta och Gösta Mobergs stipendiefond vid Smålands museum.
1986 – 1989. Vem vågar, var och varför – om nyföretagande i Dalsland. Finansierat genom Ruben Rausings fond för forskning om nyföretagande och innovationer, Lund. Redovisat för Glesbygdsdelegationen, Stockholm.
1988. Dalslandsstugan som bebyggelsehistoria. En förstudie finansierad genom Elna Bengtssons fond, KTH, Stockholm.
1988 – 1992. Lokaltidningen och traditionerna. Finansierat genom Wahlgrenska Stiftelsen, Malmö och Herenco forskningsstiftelse för ortsmedier.
1990. Nabolandet – kulturhistorisk studie av Dalsland och Östfold. Finansierad genom Clara Lachmanns fond, Stockholm.
1991 – 1994. När kvinnorna tar initiativet. Om kvinnligt nyföretagande. Finansierat genom Ruben Rausings fond för forskning om nyföretagande och innovationer, Lund.
1993. Stilhistoria kring Dalslandsstugan. En förstudie. Finansierat genom anslag från Berit Wallenbergs stiftelse.
1993 – 1995. Dalslandsstugan som lokalhistorisk exponent. Finansierat genom Statens råd för byggnadsforskning (Byggforskningsrådet).
1996. Hemvärnet och reservofficerarna – en ömsesidig försvarsresurs. Finansierat genom Sveriges Reservofficersförbund och Rikshemvärnsrådet.                                                                      1997 – 2009. När hoten var starka. Ett forskningsprojekt om uppkomsten av en väpnad folkrörelse i Sverige under andra världskriget. Avhandlingsprojekt, finansierat genom ett antal fonder och stiftelser.                                                                                                                             2001. Barbro Alving och finska vinterkriget 1939-1940. Artikel i forskarantologin När Alving blev Bang. Redaktör M. C. Carlomagno. Förlag: Historiska Media.                                                2011-2014. Uniformerad vardag. I projektet Vardagsliv i Sverige under Andra världskriget. Genomfört vid Institutionen för kulturvetenskaper, GU och Dialekt, ortnamns- och Folkminnesarkivet, DAG, Göteborg. Boken utgiven i december 2014. Finansierat genom Ekmanstiftelserna.                                                                                                                                   2014-2015. Försvaret och Kalla Kriget, FOKK, ett forskningsprojekt vid Stockholms universitets historiska institution, avdelning Försvarshögskolan. Bok och delrapport utgiven våren 2015 under titeln Den stora armén. Redaktör: överste Bo Hugemark. Förlag: Medströms. Lars Brink medarbetar med två kapitel.                                                                                             2015-2017. Raoul Wallenberg i svensk dagspress under kalla kriget. En presshistorisk studie, inriktad på en analys av hanteringen av Fallet Raoul Wallenberg. Projektet redovisat 2016. Finansierat genom Svenska institutet, Helge Ax:son Johnsons stiftelse och Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond, Stiftelsen Karl Staaffs Fond för frisinnade ändamål och Kungliga Patriotiska Sällskapet. 2017 gavs studien, bearbetad och bildsatt, ut i bokform under titeln Raoul Wallenberg i dagspressen under kalla kriget. Extra långa sammanfattningar på engelska och tyska ingår i boken.

Utbildningar
Lars Brink har en filosofie licentiatexamen i etnologi från Göteborgs universitet (lic. avhandlingen lades fram 2009), där han för närvarande är inskriven som doktorand med ett avhandlingstema om den unge Raoul Wallenberg. Han har gjort en lång klass- och utbildningsresa. Denna började med folkskola och fem år som fabriksarbetare vid Håfreströms pappersbruk i Dalsland. Därpå följde folkhögskolor (Wendelsberg samt Nordiska folkhögskolan, journalistlinjen); Hermods korrespondensinstitut, kvällsgymnasium i Göteborg samt Enskilda gymnasiet i Stockholm. Förutom akademisk utbildning (ämnen: etnologi/folklivsforskning, svenska, historia, kulturgeografi, arkeologi, informationsteknik) vid Göteborgs universitet har han genomgått längre ungdoms- och ledarskapsutbildningar vid dåvarande Skolöverstyrelsen (Stockholm) samt inom svenska folkrörelser och ungdomsorganisationer.  1964 representerade han Sveriges Ungdomsorganisationers Landsråd vid Europarådet i Strasbourg.

Förtroendeuppdrag
Lars Brink var ordinarie ledamot av Rikshemvärnsrådet mellan åren 1999 – 2003 och var dessförinnan suppleant i rådet 1988 – 1998. Han var under flera år ordförande i rådets tidningsutskott. Rikshemvärnsrådet är hemvärnsrörelsens högsta medinflytandeorgan och dess ordförande är Rikshemvärnschefen (i regel en generalmajor). Riksdagen är representerad i rådet. I övrigt flera förtroendeuppdrag på regional nivå inom Försvarsmakten och frivilligförsvaret. Från 2015 är han ordförande i den litterära minnesföreningen Karl Karlssongårdens Vänförening, i Dalsland.

Etnologi och humaniora                                                                                                                         1981 startade professorn i etnologi vid Göteborgs universitet, Sven B Ek, Etnologiska föreningen i Västsverige. Den utger avhandlingar och andra böcker samt arrangerar föreläsningar. Nästan under hela verksamhetstiden har Lars Brink varit dess sekreterare. 2014 utnämndes han till hedersmedlem.                                                                                                Mellan åren 1985 och 1991 Ingick Lars Brink i arrangörsgruppen för Humanistdagarna, ett offentligt arrangemang vid Göteborgs universitets humanistiska fakultet. Han var medredaktör för fem årgångar av den genom arrangemanget utgivna Humanistdagboken och medarbetade med fem uppsatser.

Genusforskning, jämställdhet och kvinnokamp                                                                                                   Lars Brink var under flera år under 1990-talet ordförande i Jämställdhetsarbetares förening, JA-föreningens västsvenska sektion med säte vid Göteborgs universitet.                                       Vid en genusforskarkonferens vid universitetet i Linköping 1995 var Lars Brink med och startade föreningen Sveriges Kvinno- och Genushistoriker, SKOGH. Den är ansluten till The International Federation of Research in Womens History.                                                                    Under hela 1990-talet föreläste Lars Brink om könsroller och jämställdhet på orter från Kiruna i norr till Malmö i söder samt publicerade akademiska och populärvetenskapliga texter i frågan. Se publikationslistan och bildgalleriet. Under samma årtionde var han ordförande i Jämställdhetsarbetares förenings Västsvenska sektion.